LAKIASIAINTOIMISTO MÄKILÄ HANNU KY  

Esittely  Oikeusavustajablogi Feed Index


Sähköpostia Mäkilälle
Lakiasiaintoimisto Mäkilä Hannu Ky
Varatuomari Hannu Mäkilä
Mariankatu 8 a, 15110LAHTI
040 3687984
Neuvottelutilat Helsinki 

 

ESIMERKKEJÄ HOIDETUISTA TOIMEKSIANNOISTA

 

Testamentti ym Tieasia Perunkirjoitus Kuolinpesasia Pesänselvitys Testamentti Pesän selvitys Kunnianloukkaus Jakoasia, testamentti Vuokra-asia Ratti Sopimus Kauppakirja Kaupparkija Kauppariita Perunkirjotius Konsultointi Konsulttiasia Kauppakirja Testamentti Ae Belize Rattin Avioero Yhtiöasia Perunkirjoitus Ae Kauppakirja Ae Testamentti ja avioehto Perunkirjoitus Ratti ym Törkeä liikenteen vaarantaminen Perunkirjoitus Perunkirjoitus Palkka-asia Perintöasia Isyysasia Testamenttiasia Yhtiöasia Perukirjoitus Velkomusasia Pahoinpitely Valitus Rekisterimerkintärikos Valitus KKO Avioehto Tieasia ym Yritysasia Vuokra-asia Tieasia Yritysasia Kuljetusasia Jako Liikenneasia Avioehto Vuokrasopimus Yhtiö Sekalainen Velkomus Lapsiasia Tupakka-asia Valitusasia Neuvottelu Pidätysasia Avioero ym Avioero Lähestymiskieltto Ratti ym Lautakunnan valitus Eläinrääkkäys Valitus, hovi hovi Välitysasia Ositus ym Ajoneuvon luvaton ko ym Elatusapu Hallintovalitus Testamentti Purku Pahoinpitely Avioehto Veriasia Perintöasia Yritysoikeus Avioehto Velkomuksen vastustaminen Lainhuuto Lakiosan täydennys Korvaus Kauppa Korvaus Asuntoasia ym Tapaamisasia Avioero Työpalkka-asia Lakiosavaatimus, omavastuu Testamentti Kirjelmä Yhtiön perustaminen Valitus hoviin Ositus ym Pesään liittyvä selvitys Omaisuuden erottelu Perunkirjoitus Testamentti Yritysasia Perukirjoitus Huoltoasia Siviiliriita Verorikkomus Hovi Esitutkintapyyntö Perunkirjoitus ym Ampuma-ase ym Perunkirjoitus Puhelineuvottelu Lahjakirja Velkomus Avioehto Huoltoasia Kauppakrija Tielaskuasia Avioeroasia Testamentti Kiinteistöriita Kiinteistökauppa Selvitys Testamentti Hovi, valitus Rattijuoppous Testamentti ym Hovioikeus Testamentti Ositus ym Osituksen purku Asunto-osakekauppariita Kiinnitysasia Testamentti Valitus hovioikeuteen Autokauppa riita Kunnianloukkaus ym Kiinteistökauppa Testamentti Perunkirjoitus Ositus ja perinnönjako Lahjakirja Pahonpitely Perunkirjoiuts Kauppakirja Takavarikko Perintöasia Pesänelvitys Osituskirja Perintöasia Taloriita Neuvottelu Pesänjakajan hakeminen Valitus Perintöasia Asuntoasia Häätö, velkomus Kiinteistökauppa Kunnianloukkaus Vakuutusasia Avioero Ratti Elatusasia Liikenneasia Valitus, ammattitauti Avioeroasia Perintöasia Vuokrasopimus ym Asunto Oy asia Perunkirjoitus Hautarauha ym Perintä Takavarikko Pahoinpitely ym Lausunto Lahjakirja Tilintarkastus Rangaistusmääräyksen Osakekauppa Törkeä kavallus Lahjakirja Valitus hovioikeuteen Valitus KKO Huolto Ositus Testamentti Sekalainen asia Testamentti Petos ym Ositus Pahoinpitely Kunnianloukkaus Liikenneasia Moottoripyöräasia Testamentti Pahoinpitely Halinta-asia Velkomuksen vastustaminen Avioero Eläkeasia Yhtiö ym Taloriita Maa-ainesasia Lähestymiskielto Maksuvälinepetos Perunkirjoitus Ositus neuvottelu Perintäasia Esitutkintapyynto Testamentti Perinnönjako Yhtiökonsultonti Pahoinpitely Perunkirjoitus Testamentin muutos Lahjakirja Ositus, ym Yhtiön perutaminen Perintöasia Avioero, pesänjakajan hakmus Takaisinperintäasia Testamentti Elatusasia Törkeä pahoinpitely Perinnöstä luopuminen Perunkirjoitus Pahoinpitely Törkeä ratti Lakioasan täydennys Avioero Ositus Sopimus Pahoinpitely Toimitusositus Kauppakrija Sopimus ositus Valitus hovoikeudelle Valitus hovioikeuteen Pahoinpitely Hovioikeusvalitus, petos Perunkirjoitus Irtisanominen Pahoinpitely Kiinteistöasia Rikosasia, ilkivalta Avioero Testamentti Hallintasopimus Lakiosa asia Tulliasia Perintöasia Perunkirjoitus Yhteisomistussuhde Perinnönjako ym Perunkirja Saantokirja Testamentti Työkkäriasia Kuolinpesä Kuolinpesä Avioero Tieriita Sopimus Avioehto Jako ym Pahoinpitely Kiinteistöasia Perunkirjoitus Avioero Ositus ja avioero Lakiosa asia Testamentti Avioero Testamentti Pahoinpitely Testamentti Raiskaus Testamentti Avioero Kuolinpesä, lainhuuto ym Avioehto Eläkeoikeuden kuolettaminen Yhteistoimintasopimus Osituskirje Testamentin täydennys Tapaturma, autokauppa Testamentti Testamentti Perunkirjoitus Työsuhdeasia Ammattitauti Elatusasia Jako Perunkirjoitus Testamentti Testamentti ym Perinnönjako Lasten huolto ym Valtakirja Perunkirjoitus Testamentin täydennys Testamentti ja avioehto Testamentti Avioehto Pahoinpitely Kirjanpitorikos Talourakka riita Holhousoikeudellinen asia Petos Perunkirjoitus Lahjakirja ym Esitutkinta-asia Eläkeasia Tapaamisasia Kiinteistökauppa Laitinen/Putki Testamentti Tapaamisoikeus Perunkirjoitus Perunkirjoitus Testamentti Törkeä rattijuopumus Avoero Perinnnönako Avioeroon liittyvä neuvottelu Velkomus Tilintarkatus Perintäasia Vapaudenmenetyskorvaus Perinnönjako Perinnönjako Tieriita Perunkirjoitus Testamentti Osituksen riitauttaminen Fuuusio Yhtiöoikeus Kiinteistökauppa Perintöasia Valitus hovioikeuteen Sopimusoikeudellinen asia Valitus hovioikeus Vahvistus Elatusasia Hakemuksen täydennys Lahjakirja, uskotun miehen hakeminen Avioero ja ositus ym Asunto-osakkeen kauppakirja Yhteisomistussuhteen purku Perätön lausuma Kaava ym asia Riita-asia, velkomus Ennakkoperintö esitys Velkomus Valitus KKO Konkurssi Maahantuonti kysymys Rakentamisrikkomus Törkeä räjähderikos ym Testamentti Testamentti Kätkemisrikos Testamentti Perunkirjoitus Oikeudenkäynti Avioero Talousrikos Avoero Perintöasia Ositus Vangitsemisoikeudenkäynti Häirintä ym Oikeudellinen neuvonta Huostaanottoasia Valitus KHOLLe Avioehto Petos Valitus lautakunnalle Kirje kaupungille Avioero Yhtiön perustaminen Perunkirjoitus Velkomuksen jatkaminen Testamentti Autokauppariita Avustaminen hovioikeudessa Valitusasia Maaoikeusasia Jakokirja Valitus KHOlle Scanpatrol asia Testamentti Perinnönjako Valitus hovioikeuteen Perunkirjoitus Kirjanpitorikos Autokauppariita Tieasia Avioero Yhtiön perustaminen Törkeä ryöstö Turvaamistoimi Kiinteistöasia Törkeä pahoinpitely Vakuutusasia, autokauppa Asiakirjan väärennös Perunkirjoituksen täydennys Lähestymiskielto Testamentti Perintöasia Potilasvahinkoasia Perintöasia Avioero Kauppakirja Kauppakirja, lainhuuto Avioero Testamentti Kiinteistöasia Testamentti Pahoinpitely Testamentti Lapsiasia Pahoinpitely Yhteisalue Testamentti Ositus Testamentti Lahjakirja Ositus, täydennys Kouluasia Testamentti Testamentti Osituskirja Liikenteen vaarantaminen Lahjakirja Testamentti Testamentti Lapsiasia Testamentti Kauppakirjan tarkistus Ositus Ositus Elatusapu Vahingonkorvaus, asianomistaja Perunkirjoitus Testamentti Testamentti Perunkirjoitus Testamentti Velkomus Yhteisalue Ositus Yhtiön perustaminen Avioehto Testamentti Avioriita Rattijuopumus Työsuhderiita Avioero Perintöasia Kouluasia Edunvalvonta Perunkirjoitus Jakoasia Työpalkkariita Häädön täytäntöönpano Työsuhderiita Ositus ym Lausuma hallinto-oikeudelle Naapuruussuhde asia Rajariita Perinnönjako, lainhuuto Valitus hovioikeuteen Perinnönjako Perintöasia Perunkirjoitus Perunkirjoitus Kauppariita Testamentti Ositus, avioero Ositus kysymys Ositus ym Avioero Avoero Avioero Lähestymiskielto Testamentti Kouluasia Häätöasia Testamentti Perinnönjako ym Huumausainerikos ym Kiinteistökauppariita Valitus valtiokonttori Avioero ym Sekalainen neuvottelu, perui Jakoriita Kantelu oikeuskanslerille Rajariita Perinnönjako Kiinteistökauppa ym Huoneenvuokra-asia Velallisen törkeä epärehellisyys Ositukseen liittyvä kysymys Jakokirja Pahoinpitely Vakuutusasia, kirjelmä Ositus ja jako Kiinteistötoimitus Avioero Häätö Testamentti Avioehto Kaupparekisteriasia Lausuma, hallinto-oikeus Jako ym Tilityksen moite Avioero Rattijuopumus Avioero ym Ositus ym Perunkirjoitus Perunkirjoitus Testamentti Eläkeasia ym Lapsen huolto Avioero Valitus käräjäoikeudelle, Ruotsi Testamentti Herjaus Lupa kiinteistön kauppaan Murha, valtiokonttori Huumausaineasia Perunkirjoitus, selvitys Valitus hovioikeuteen Rikosasia Lainhuudatus Ositukseen liittyvä neuvottelu Avioero Perintöasia Suullinen käsittely Vakuutusoikeus asia Maahantuonti asia

 

Päijät-Hämeen käräjäoikeus

=======

'

 


logo2.gif (2068 bytes)

Lakimies varatuomari Hannu Mäkilä, avioero, perinnönjako, perunkirjoitus, ositus, rikosjutut, riita-asiat, vahingonkorvaus, yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt

www.tuomarI.org

Päivitetty 06.02.2019